VVD fractie Zundert bezorgd!

De VVD fractie in de Zundertse gemeenteraad heeft donderdag 9 juni 2016 met belangstelling kennisgenomen van het besluit over de opvang van vluchtelingen. De acht samenwerkende colleges van burgemeester en wethouders in de subregio De Baronie zijn hiervoor verantwoordelijk. De VVD fractie in de gemeenteraad begrijpt het totaalbesluit, maar heeft zorgen over de eventuele ophoging om maximaal 300 vluchtelingen op te vangen in de COA vestiging in Rijsbergen.

In 2015 heeft de VVD aangegeven maximaal 150 vluchtelingen voor maximaal vijf jaar te willen opvangen. Dit standpunt geldt nog steeds! De fractie vindt de huidige verdeling van de opvang onredelijk. Het kan niet zo zijn dat:

  • de gemeente Etten-Leur verwijst naar de naastgelegen gemeente Zundert waar toevallig in de kern Rijsbergen een COA vestiging ligt;
  • de gemeente Halderberge geen opvang hoeft te realiseren, omdat de bevolking forse protesten heeft geuit en de politie om die reden tegen is;
  • grote(re) steden (Breda, Eten-Leur) na evaluatie geen uitbreiding hoeven te realiseren, of het argument mogen hanteren, dat meer opvang afhankelijk wordt van de instroom van vluchtelingen op een later moment.

Dit zijn zomaar drie bezwaren van de VVD Zundert in de zogenaamde constructieve samenwerking in de subregio De Baronie. De VVD raadsfractie vindt dat het Zundertse college meer druk moet uitoefenen bij de zeven collega’s in de regio voor een meer realistische verdeling.

VVD handhaaft standpunt

Om bovenstaande uiteenzetting handhaaft de VVD fractie in de gemeenteraad van Zundert haar standpunt uit 2015 door een grens te stellen aan het aantal op te vangen vluchtelingen. Daarom hieronder nogmaals het VVD standpunt uit 2015, zoals de fractie dat heeft geuit voorafgaand aan het politieke debat toen.

Standpunt 2015

Het COA is eigenaar van het voormalige klooster Bethanië tussen Rijsbergen en Etten-Leur, dat tot 2006 als aanmeldcentrum werd gebruikt. Begin juli 2015 informeerden het college van b en w in Zundert alle fractievoorzitters in de gemeenteraad over de plannen van het COA. Door de  toenemende stroom van vluchtelingen wilde het COA het oude klooster weer in gebruik nemen voor op dat moment de huisvesting van 400 asielzoekers.

Begin september 2015 vroeg het college de fractievoorzitters om positief te reageren op het verzoek van het COA. Op aandringen van de VVD fractie lichtte het college van b en w hun toenmalige standpunt toe aan de voltallige gemeenteraad van Zundert. Het college zou de randvoorwaarden uitwerken in een bestuursovereenkomst met het COA en inhoudelijk met de raad bespreken.

De VVD stelde toen de volgende eisen aan de randvoorwaarden

  • een evenwichtige samenstelling van de vluchtelingen in het AZC om conflicten te vermijden;
  • strikte gedragsregels voor de bewoners binnen het gebied dat het COA beheert en in de omgeving;
  • naleving en handhaving van de regels, ook buiten het AZC, omdat het verleden heeft aangetoond dat gebrek aan handhaving wel eens tot problemen leidde;
  • minimaliseren van (de gevoelens van) onveiligheid in de omgeving van het AZC door meer aanwezigheid van de politie. Het vertrouwen op een wijkagent is absoluut onvoldoende;
  • verminderen van het aantal vluchtelingen dat op Bethanië verblijft. 400 is een te grote druk op de kleine gemeenschap Rijsbergen. Dit moet absoluut minder zijn. De VNG heeft gesteld dat de ideale bezetting van een AZC 100 tot 150 bewoners is en dat is ook het standpunt van de VVD Zundert.

De VVD beseft dat deze eisen kosten met zich meebrengen. De Nederlandse regering doet een beroep op onze gemeente. Het gevolg is dat zij dan ook investeren in het welzijn van de vluchtelingen en hun omwonenden.