Algemene Beschouwingen 2016

De Algemene Beschouwingen voor de begroting van de komende jaren is het belangrijkste debat van het jaar. Tijdens dit debat heeft de VVD een aantal hoogtepunten van hun opvattingen zoals hieronder aangegeven verwoord. De VVD heeft dit gedaan in het belang van haar inwoners, verenigingen, instellingen, organisaties en ondernemers.

VVD fractievoorzitter Gert Groenewegen zei in het debat: ‘Wij hebben het coalitieakkoord al voor zo’n 75 procent uitgevoerd. Als fractie zijn wij daar blij om. Dit past bij onze liberale gedachten. Wij zijn een partij met een sterke bestuurlijke verantwoordelijkheid. Gelijkwaardigheid van alle mensen staat bij ons voorop. Daarnaast zijn vrijheid, verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid de andere pijlers van de partij. Verder zijn wij als VVD een partij die kiest voor gedegen gemeentelijke beleidsuitgangspunten, waarbij wij als geen andere partij het meest kritisch en objectief naar de financiële uitgaven kijken. Wij juichen mogelijkheden toe, zoeken gezamenlijk naar creatieve oplossingen en denken niet in onmogelijkheden.’


Hieronder de opsomming wat we zoal hebben gedaan

de randweg;

de start van het IKC;

de gymzaal Wernhout;

de aanpak Molenstraat als onderdeel van de centrumvisie;

het realiseren van de decentralisatietaken;

het hoofdpijndossier Patersven;

het onder controle brengen van de gemeentelijke financiën;

het invoeren van budgetdiscipline waardoor de gemeente het geld, waaronder de belastingencenten van onze inwoners gecontroleerd uitgeeft;

de aanpak van fietspaden;

en waar we nu mee bezig zijn: we hebben een dijk van een begroting en nog transparant ook.

De VVD heeft er vertrouwen in, dat het in 2017 goed komt met de budgetdiscipline en de met de coalitiepartijen overeengekomen begrotingsdiscipline. Ook, dat we het overige gedeelte van het coalitieakkoord uitvoeren!


Bestuur

De VVD wil een verdere doorontwikkeling naar een regiegemeente zonder al te veel onzekerheden. Ook wil de VVD een voorzetting en doorontwikkeling van de samenwerking met een aantal regiogemeenten, de D6 (Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur en Zundert). De fractie is hierover positief kritisch, omdat het een ingewikkelde samenwerking betreft, maar wil deze samenwerking wel een kans geven.


Veiligheid

Als VVD ondersteunen wij de incidentele investering van 60.000 euro op veiligheid. Ons streven is deze extra financiële impuls voor veiligheid structureel in de begroting op te nemen. Dan kunnen we in Zundert nog meer doen aan veiligheid en handhaving. Wij ondersteunen hiermee de motie van het CDA en gaan zelfs een stapje verder. Helaas, omdat dit nodig is ter bescherming van onze inwoners en bedrijven.

Wij vinden de inzet van camera’s begrijpelijk en functioneel. Wij willen vooraf niet bekend maken waar de camera's hangen. Wij zijn er voor om mobiele camera's 24/7 te gebruiken, het dagelijks uitlezen van de camera’s en vervolgens actie te ondernemen op de constateringen. Anders heb je er niets aan. Voor de VVD is de sociale veiligheid nummer 1!

Verder wil de VVD uitgebreide handhaving van overtredingen in de Molenstraat. De VVD wil de invulling van de Molenstraat op basis van de Centrumvisie voortvarend aanpakken. Vertrekkende ondernemers uit de Molenstraat wil de fractie voorkomen. Er staat al genoeg leeg!


Verkeer & Vervoer

De VVD wil dat burgemeester en wethouders in 2017 spoedig met zichtbare resultaten komen van de uitvoering van de centrumvisie. Dat ongemakken in de Molenstraat, zoals verkeersovertredingen en ongemakkelijke verkeerssituaties nauwelijks meer voorkomen. Dat de inrichting plezierig en gezellig wordt en de bezoeker uitnodigt om naar het centrum te komen. Dit alles om het de politie gemakkelijker te maken, zodat zij minder zichtbaar hoeven te zijn, wat helaas nu nogal eens het geval is. De VVD wil dat rekening wordt gehouden met de uitgevoerde metingen en dat het achterland niet onevenredig wordt opgezadeld met overlast.

Wij doen een beroep op het college om de provinciale subsidie hiervoor veilig te stellen!


Economie

De VVD is gelukkig met de gerealiseerde randweg, waarmee onze bedrijventerreinen beter bereikbaar zijn. Uit economisch oogpunt wil de VVD in de toekomst een wegverbinding vanaf de Meirseweg met aansluiting op het bedrijventerrein Beekzicht. De VVD heeft dat al veel langer geopperd en steunt daarom de wens de fractie OPZ in hun algemene beschouwingen. Dit vergroot de noodzakelijke aantrekkingskracht van Beekzicht. Voor de VVD draagt een goede infrastructuur eveneens bij aan de bereikbaarheid van bedrijventerrein Molenzicht.


Onderwijs

De VVD heeft aangegeven, dat de gemeente de komende periode voor een concrete afweging staat om de toekomst van het basisonderwijs in Zundert veilig te stellen. Tijdens de bezoeken aan de dorpen van onze gemeente dit jaar hebben inwoners duidelijk gemaakt om de leefbaarheid te behouden, en zeker om scholen te behouden. De keuze van het SPOZ voor één school in de kern Zundert vindt de VVD hiermee in strijd. We doen dan onrecht aan onze inwoners. Wij zijn voor het behoud van onderwijs en scholen in de kernen. De bestaande schoolgebouwen kunnen we ook niet zomaar afstoten! Wellicht kan de gemeente deze gebouwen inzetten in een vorm van multifunctionele centra, als dat in een kern niet aanwezig is.


Sport

De VVD is groot voorstander voor het privatiseren van sportverenigingen. De fractie is tevens voorstander om de haalbaarheid te bekijken van één topsportlocatie tussen de voetbalvelden aan de Rustenburgstraat (waar NAC regelmatig traint) en de velden van VV Zundert.

Het centraliseren van veel verschillende sporten aan de Wildertsedijk heeft voor de VVD voorkeur, boven die van realisatie op sportcomplex Laer Akkermolen.

De eerder door de VVD voorgestelde aansluiting op de op termijn nieuw te realiseren ontsluitingsweg van Beekzicht biedt daarbij veel voordelen en veiligheid.


Sociaal domein

Bij dit programmaonderdeel van de begroting reageert de VVD op de fractie Dorpsbelangen om de Stichting Welzijn Zundert eventueel meer financiële middelen te verstrekken. De VVD wil op voorhand deze extra middelen nog niet beschikbaar stellen uit de opgebouwde reserves van de drie decentralisaties, te weten jeugd, zorg en participatie. Tijdens de commissievergadering in november heeft de raad hierover een uitgebreid debat. De VVD wil dat debat eerst afwachten voordat zij een definitief standspunt inneemt. De VVD steunt overigens wel doelstellingen van de Stichting Welzijn Zundert.


Ruimtelijke ontwikkeling

De VVD is blij met de woningbouwontwikkelingen in de gemeente Zundert. De VVD betreurt de opstelling van oppositiepartijen in hun opvattingen over woningcorporatie Thuisvester. De oppositie krijgt daarbij niet de steun van de VVD.

De VVD vindt Thuisvester een betrouwbare corporatie en vindt dat Thuisvester onlangs aan de gemeenteraad een heldere uiteenzetting heeft gegeven van de ontwikkelingen in Zundert. Duidelijk werd voor welke doelgroepen er de laatste jaren is gebouwd en voor welke doelgroepen de komende jaren moet worden gebouwd. Daarin heeft de VVD vertrouwen.

De VVD vindt dat starters op de woningmarkt niet tussen wal en schip moeten komen bij het verkrijgen van hypotheken. Voor hen zijn er startersleningen. De VVD ondersteunt deze regeling!

De VVD is niet voor betutteling op de woningbouw en is geen voorstander voor een starre welstandscommissie. De VVD wil liever geen welstandscommissie. Hiervoor bestaat in politiek Zundert nog geen draagvlak. Daarom heeft de VVD met een motie het college van burgemeester en wethouders verzocht:

1. om stappen te zetten  om de ambtelijke toetsingscriteria zoals beschreven in de Welstandsnota 2014 verder te vergroten, zodat er meer bouwplannen ambtelijk getoetst kunnen worden.

2. de welstandsvrije- en welstandsluwe gebieden te vergroten.

De gemeenteraad heeft  tijdens het begrotingsdebat deze VVD motie aangenomen.


Financiën

Mede door steun van de VVD in de coalitie staat de gemeente er financieel goed voor. De reserves nemen toe om toekomstige ontwikkelingen op te vangen. De risico’s voor de toekomst zijn goed afgedekt. Om de meerjarenbegroting tot en met 2020 positief te houden was een verhoging van de OZB met 1 procent nodig. Inwoners merken dat nauwelijks. En met die verhoging kunnen bepaalde investeringen in het belang van de inwoners doorgaan. Investeringen die zeker doorgaan betreffen de uitvoering van de centrumvisie en de realisatie van het toeristische fietspad De Aa of Weerijs.