Algemene Beschouwingen 2018 VVD Zundert

De Algemene Beschouwingen voor de begroting van de komende jaren is het belangrijkste debat van het jaar. Tijdens dit debat heeft de VVD een aantal hoogtepunten van hun opvattingen zoals hieronder aangegeven verwoord. De VVD heeft dit gedaan in het belang van haar inwoners, verenigingen, instellingen, organisaties en ondernemers.

We zijn aangekomen bij de laatste Algemene Beschouwingen van deze raadsperiode.

De VVD is bijzonder tevreden over deze raadsperiode: het overgrote deel van ons coalitieakkoord is gerealiseerd of is in uitvoering.

 

De begroting is duidelijk en goed leesbaar en geeft een klein plusje van €8.000,-. Op een begroting van 43 miljoen is dat marginaal wat verder geen ruimte geeft om nog iets extra's te doen of om eventuele tegenvallers op te vangen.

 

Veiligheid staat bij de VVD hoog in het vaandel. De VVD is voor meer blauw op straat en meer zichtbaarheid van toezicht en handhaving. Moderne technologische middelen zoals mobiele camera´s mogen geïntensiveerd worden. Verder zou de VVD het een goede zaak vinden als het veiligheidsgevoel van onze inwoners jaarlijks gemeten wordt zodat we hier effectief op bij kunnen sturen.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat we binnen het sociaal domein nog een aantal verbeterslagen moeten maken. De VVD denkt dat het oprichten van wijk hulpteams hierbij positief bij kunnen dragen.

De VVD ondersteunt het principe van het college dat uitgaven binnen het sociaal domein worden gedaan op basis van het beleid en niet op basis van de beschikbare middelen.

 

Wat betreft de huisvesting van het lager onderwijs in de kernen Zundert en Klein Zundert is de VVD nog niet overtuigd van één centrale locatie. Leefbaarheid binnen de kernen weegt voor de VVD zwaar. Een gedegen onafhankelijk onderzoek waarbij de wens van de ouders van toekomstige schoolgaande kinderen wordt meegewogen is voor de VVD een vereiste.

 

Met betrekking tot de sportvisie wil de VVD dit begrotingsjaar daadwerkelijke stappen zetten. Hierbij zijn we voorstander van de privatisering van sportaccommodaties. Een gedegen nulmeting is hierbij een vereiste.

 

Wat betreft de woningbouw is de VVD verheugd dat er stevig, gevarieerd en naar vraag wordt gebouwd. We hebben echter ook nog veel werk te verzetten met pittige dossiers zoals de aanpak van leegstaande VAB´s en de invoering van de omgevingswet.

Wat betreft de aanpak van de Molenstraat moet er ook nog enorm veel werk verzet worden. Graag zien wij hierin meer vaart.

De randweg is klaar maar de VVD ziet nog een grote uitdaging om de randweg rond te maken door deze door te trekken naar de Achtmaalseweg en Beekzicht te verbinden met de Meirseweg.