De drie keuzes van VVD-Zundert met betrekking tot onderwijshuisvesting.

De drie keuzes van VVD-Zundert met betrekking tot onderwijshuisvesting.

Uitbreiding IKC De Plaetse te Rijsbergen.

Heel snel na opening van IKC De Plaetse bleek dat er sprake was van ruimtegebrek. Het heeft weinig zin om op uit te gaan zoeken wat de oorzaak hiervan was. Wellicht foutieve inschatting van het aantal leerlingen. Bekeken is of andere maatregelen, dan uitbreiding, een oplossing konden bieden. Schoolbestuur en College B & W hebben doorgepakt en besloten twee lokalen bij te bouwen. Dit voorstel kreeg de steun van de voltallige raad van de gemeente Zundert. Het benodigde krediet werd beschikbaar gesteld.

Nieuwbouw IKC Klein Zundert.

Tijdens de verkiezingen van 2018 heeft VVD-Zundert nadrukkelijk uitgesproken voorstander te zijn van nieuwbouw van de school in Klein Zundert. Wij hebben ons altijd verzet tegen oprichting van één IKC (Integraal Kind Centrum) voor Zundert en Klein Zundert samen. Met een school in alle kernen van Zundert hoopt VVD-Zundert de leefbaarheid in de kernen in stand te houden en de sociale cohesie tussen de bewoners te versterken. Afgelopen jaren heeft deze nieuwbouw regelmatig op de agenda van de raad van de gemeente Zundert gestaan. Deze week werd besloten inderdaad over te gaan tot nieuwbouw en de financiële gevolgen hiervan mee te nemen bij de Zomernota en de Begroting 2021. Op verzoek van enkele fracties, waaronder VVD-Zundert, betreft het een functioneel IKC, zonder kinderopvang, welke buiten de huidige locatie is gevestigd. VVD-Zundert heeft verzocht bij de voorbereiding rekening te houden met instroom van kinderen vanuit de kern Zundert, met name vanuit de Tuinderij. Dit om te voorkomen dat ook deze nieuwbouw snel te klein blijkt te zijn. Wat dit punt betreft is VVD-Zundert sterk voorstander van vrijheid van schoolkeuze.

 

Locatie IKC Zundert.

De voorbije periode heeft het College van B & W een aantal locaties in beeld gebracht waar een IKC voor Zundert gebouwd zou kunnen worden. Een van de locaties betrof omgeving JeeKaaCee. Op zich een prima locatie maar voor VVD-Zundert veel te dicht bij de nieuw te bouwen school in Klein Zundert en veel te ver van diverse woonwijken in Zundert. Zoals al eerder aangegeven was VVD-Zundert geen voorstander van het oprichten van één IKC voor Zundert en Klein Zundert, b.v. op locatie JeeKaaCee. Uiteindelijk bleven drie locaties over, waaruit gekozen diende te worden. Locatie St. Annaschool, locatie Onder de Mast en locatie Zonnebloem. Ondanks de goede verstandhouding tussen het SPOZ en het College kon men helaas niet komen tot een eensluidend voorstel. Het SPOZ sprak haar voorkeur uit voor locatie Onder de Mast terwijl het College aan de raad de locatie Zonnebloem voorlegde. VVD-Zundert heeft de voor- en nadelen van beide locaties tegen elkaar afgewogen. Dit met betrekking tot o.m. ligging, ruimte, toegankelijkheid en verkeersdruk. Uiteindelijk heeft VVD-Zundert gekozen voor de locatie Zonnebloem. Ons realiserend dat ook de ruimte niet onbeperkt is en dat ook hier sprake is van toename van verkeersdruk in Burg. Manderslaan. Met de komende herinrichting van deze straat kan rekening worden gehouden met de bouw van het IKC. Meerdere fracties binnen de raad hebben getracht het voorstel van de agenda te halen dan wel een nieuw onderzoek te starten. VVD-Zundert was geen voorstander van nog meer onderzoek. Zeker niet naar een onderzoek tot combinatie (renovatie dan wel nieuwbouw) van zowel Sporthal Onder de Mast als het IKC op de locatie van de huidige Sporthal! Beseffend dat aan elke locatie voor- en nadelen kleven maar dat je uiteindelijk wel een keuze moet durven maken heeft VVD-Zundert gekozen voor locatie Zonnebloem.